MEHEFIN 17 - 25 JUNE

07790 830 367

info@ cricciethfestival.co.uk

GWEFAN NEWYDD CYN BO HIR
NEW WEBSITE COMING SOON

Ar gyfer rhaglen a gwybodaeth cliciwch ar y penawdau perthnasol.

For 2017 programme and information click on the appropriate headings.

Sadwrn 17 Mehefin Saturday 17 June

Sioe Gelf

paentiadau, tecstiliau, serameg, cerfluniau Yr Eifion, Stryd Fawr, Criccieth

Ar agor:

10 y bore tan 5 yr hwyr tan ddydd Sadwrn 24 Mehefin. Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar.

Cyngerdd Mawreddog

i ddathlu’r 30ain Penblwydd yn serennu

TOCYNNAU
Wedi gwerthu allan

Sir Bryn Terfel

gyda
Hannah Stone (telynores)
Alma Deutscher (feiolinydd a phianydd)
Cor Ieuenctid Môn
Heulen Cynfal (soprano)
Huw Ynyr (tenor)
Cyfeilydd: Annette Bryn Parri
Arweinydd: Emma Walford
Y Neuadd Goffa 7.30yh

Prif Noddwyr

Cariad Care Homes Limited,
Carl Kammerling International Ltd & Chapman Charitable Trust
Gyda chefnogaeth Mrs Bronwen Naish
Atenstaedt a Dr Bernd Atenstaedt

Art Show

paintings, textiles, ceramics, sculptures Yr Eifion, High Street, Criccieth

Opening hours:

10am to 5pm until Saturday 24 June. Admission free but donations gratefully received.

30th Anniversary Gala Concert

starring

TICKETS
Sold out

Sir Bryn Terfel

with
Hannah Stone (harpist)
Alma Deutscher (violinist & pianist)
Cor Ieuenctid Môn (youth choir)
Heulen Cynfal (soprano)
Huw Ynyr (tenor)
Accompanist: Annette Bryn Parri
Compere: Emma Walford
The Memorial Hall 7.30pm

Premium Sponsors

Cariad Care Homes Limited, Carl Kammerling
International Ltd & Chapman Charitable Trust
Supported by Mrs Bronwen Naish Atenstaedt and Dr Bernd Atenstaedt

Sul 18 Mehefin Sunday 18 June

Crwydro Gerddi

Cyfle i ymweld â rhai o erddi’r dref
Rhwng hanner dydd a 4yp
Cerfluniau yn rhai o’r gerddi. Arddangosfa Grefftau a lluniaeth ysgafn yn Ystafell Esgob Gwilym,
Eglwys Santes Catherine
Tocyn deuddydd: £5 (yn cynnwys map)

Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno:

“Fy Hoff Bethau…”

Y delynores ELINOR BENNETT yn perfformio a bwrw golwg ar fywyd wedi ei drwytho mewn angerdd at y delyn a’i cherddoriaeth; gan ddisgrifio’r digwyddiadau, pobl a’r profiadau sydd wedi ei hysbrydoli.
Festri Capel y Traeth 7.30yh
£15 (gostyngiad £12) – talu wrth y drws
Lluniaeth ar gael
Tocyn i gynnwys “Quirkish Delight”
£25 (gostyngiad £20)

Garden Trail

Visit some of the town’s gardens
Between noon and 4pm
Sculptures in some gardens. Crafts Exhibition and refreshments in Bishop Gwilym Room,
St Catherine’s Church
Two-day ticket: £5 (includes map)

Music in Criccieth at the Festival presents:

“My Favourite Things….”

Harpist ELINOR BENNETT plays and reflects on a lifetime immersed in a passion for the harp and its music: describing the incidents, people and experiences which have inspired her.
In Welsh and English.
Capel y Traeth Vestry 7.30pm
£15 (concession £12) – pay at the door
Refreshments available
Combined ticket with “Quirkish Delight”
£25 (concession £20)

Llun 19 Mehefin Monday 19 June

Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno:

Cyngerdd Coffi

Pedwarawd Baroc “CONCERTANTE” Edward Davies & Gillian Radcliffe: feiolinau Bronwen Naish: Cello Helen Davies: Harpsichord
Yn cyflwyno
“BAROQUE and BEYOND” gan archwilio cyfoeth o gerddoriaeth ar gyfer y grŵp hwn yn cynnwys Handel, Bach, Vivaldi, Couperin, Corelli, Mozart, JC Bach, Dvorak, Locatelli a Quantz.
Festri Capel y Traeth 11.00yb ar gyfer 11.30yb
£10 yn cynnwys coffi a chacen (talu wrth y drws)

(£30 am docyn i’r 3 Cyngerdd Coffi “CONCERTANTE” ac un o ddigwyddiadau eraill Cerddoriaeth yng Nghricieth yn ystod y dydd yn y Festri)

Crwydro Gerddi

Cyfle i ymweld â rhai o erddi’r dref Rhwng hanner dydd a 4yp
Cerfluniau yn rhai o’r gerddi. Arddangosfa Grefftau a lluniaeth ysgafn yn Ystafell Esgob Gwilym, Eglwys Santes Catherine
Tocyn deuddydd: £5 (yn cynnwys map)

Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno:

“QUIRKISH DELIGHT”

Y pianydd MICHAEL LUNTS mewn refiw agos-atoch o gelfyddyd y Gân Gomedi o Lehrer i Coward a Cole Porter i Flanders a Swann.
Festri Capel y Traeth 7.30yh
£15 (gostyngiad £12) – talu wrth y drws Lluniaeth ar gael
Tocyn i gynnwys “Fy Hoff Bethau…”
£25 (gostyngiad £20)

Music in Criccieth at the Festival presents:

Coffee Concert

Baroque Quartet “CONCERTANTE” Edward Davies & Gillian Radcliffe: violins Bronwen Naish: Cello Helen Davies: Harpsichord
Present
“BAROQUE and BEYOND”, exploring the wealth of music for this group, including Handel Bach Vivaldi Couperin Corelli Mozart JC Bach Dvorak and Locatelli and Quantz.
Capel y Traeth Vestry 11.00am for 11.30am
£10 including coffee and cake – pay at the door

(£30 for a ticket to the 3 “CONCERTANTE” Coffee Concerts plus one other daytime Vestry ‘Music in Criccieth’ event)

Garden Trail

Visit some of the town’s gardens
Between noon and 4pm
Sculptures in some gardens. Crafts Exhibition and refreshments in Bishop Gwilym Room, St Catherine’s Church
Two-day ticket: £5 (includes map)

Music in Criccieth at the Festival presents:

“QUIRKISH DELIGHT”

A welcome return of pianist performer MICHAEL LUNTS in an intimate revue of the art of the Comedy Song from Lehrer to Coward and Cole Porter to Flanders and Swann.
“A show with genuine wit and genial nostalgic sophistication”
The Guardian Capel y Traeth Vestry 7.30pm
£15 (concession £12) – pay at the door Refreshments available
Combined ticket with “My Favourite Things….”
£25 (concession £20)

Mawrth 20 Mehefin Tuesday 20 June

Cinio’r Ŵyl a Blasu Gwin

yng nghwmni
Y Parchedig Marcus Wyn Robinson
cyn Caplan yn y Lluoedd Arfog a sommelier
Gwesty Bron Eifion, Cricieth LL52 0SA
7.00yh ar gyfer 7.30yp
3 chwrs yn cynnwys gwin efo bob cwrs:

£40 (£30 am y pryd heb win)
Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

www.broneifion.co.uk

Jazz Night

Cadwalader’s, Criccieth 7pm – 10pm
£5 (pay at door)
Food, ice cream and drinks for sale

Festival Dinner & Wine Tasting

with
The Reverend Marcus Wyn Robinson
former Armed Forces chaplain and sommelier
The Bron Eifion Hotel, Criccieth LL52 0SA
7.00pm for 7.30pm
3 courses plus wine with every course:

£40 (£30 for meal without wine)
Book early – limited numbers

www.broneifion.co.uk

Noson Jazz

Cadwalader’s, Stryd y Castell 7yh – 10yh
£5 (talu wrth y drws)
Bwyd, hufen ia a diodydd ar werth

Mercher 21 Mehefin Wednesday 21 June

Gŵyl Flodau

Eglwys Santes Catherine, Cricieth
Ar agor: 10 y bore tan 6 yr hwyr tan ddydd Sadwrn 24 Mehefin.
Lluniaeth ysgafn ar gael. Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno:

Cyngerdd Coffi

Pedwarawd Baroc “CONCERTANTE”
Edward Davies & Gillian Radcliffe: feiolinau
Bronwen Naish: Cello
Helen Davies: Harpsichord
Yn cyflwyno
“BAROQUE and BEYOND” gan archwilio cyfoeth o gerddoriaeth ar gyfer y grŵp hwn yn cynnwys Handel, Bach, Vivaldi, Couperin, Corelli, Mozart, JC Bach, Dvorak, Locatelli a Quantz.
Festri Capel y Traeth 11.00yb ar gyfer 11.30yb
£10 yn cynnwys coffi a chacen (talu wrth y drws)

(£30 am docyn i’r 3 Cyngerdd Coffi CONCERTANTE” ac un o ddigwyddiadau eraill Cerddoriaeth yng Nghricieth yn ystod y dydd yn y Festri)

Te Cymreig

gyda grwpiau Canu am Hwyl a ukulele U3A yn perfformio cerddoriaeth o’r 50au a’r 60au
Gwesty’r Lion, Y Maes, Cricieth
2.00yp – 4.00yp
Derbynnir rhoddion wrth y drws

www.lionhotelcriccieth.co.uk

Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno:

“Bonanza Beethoven”

Y ddeuawd piano a feiolin adnabyddus
RICHARD ORMROD a MARY HOFMAN yn
cyflwyno rhaglen o rai o weithiau siambr gorau Beethoven yn cynnwys opus 30 yn ei gyfanrwydd.
Y Neuadd Goffa 7.30yh
£15 (gostyngiad £12) – talu wrth y drws lluniaeth ar gael

Flower Festival

St. Catherine’s Church, Criccieth
Opening hours: 10am to 6 pm until Saturday 24 June.
Refreshments available. Admission free but donations gratefully received

Music in Criccieth at the Festival presents:

Coffee Concert

Baroque Quartet “CONCERTANTE”
Edward Davies & Gillian Radcliffe: violins
Bronwen Naish: Cello
Helen Davies: Harpsichord
Present
“BAROQUE and BEYOND”, exploring the wealth of music for this group, including Handel Bach Vivaldi Couperin Corelli Mozart JC Bach Dvorak and Locatelli and Quantz.
Capel y Traeth Vestry 11.00am for 11.30am
£10 including coffee and cake – pay at the door

(£30 for a ticket to the 3 “CONCERTANTE” Coffee Concerts plus one other daytime Vestry ‘Music in Criccieth’ event)

Welsh tea

with U3A Singing for Fun and ukulele groups performing music from the 50s and 60s
Lion Hotel, Y Maes, Criccieth
2.00pm – 4.00pm
Donations on the door

www.lionhotelcriccieth.co.uk

Music in Criccieth at the Festival presents:

“Beethoven Bonanza”

Acclaimed piano and violin duo
RICHARD ORMROD and MARY HOFMAN in a
programme some of Beethoven’s finest chamber works including the complete opus 30. A magnificent evening not to be missed.
The Memorial Hall 7.30pm
£15 (concession £12) – pay at the door refreshments available

Iau 22 Mehefin Thursday 22 June

Darlith Goffa David Lloyd George

Capel Moreia, Llanystumdwy 7.30yh
Siaradwr:
Y Gwir Anrhydeddus Michael Gove AS
(cyn Arglwydd Ganghellor, Prif Chwip y Llywodraeth ac Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg)
“Tempestuous Journey – Lloyd George and the meaning of Radicalism”
Tocynnau: £15 (Cyfaill/gostyngiad: £13)
(yn cynnwys lluniaeth ysgafn trwy garedigrwydd Regent Garage, Cricieth www.regentgarage.com)
Noddir gan:
Mrs M George
a Chadeirydd Cyngor Gwynedd

Jazz Night

Cadwalader’s, Criccieth 7pm – 10pm
£5 (pay at door)
Food, ice cream and drinks for sale

David Lloyd George Memorial Lecture

Capel Moreia, Llanystumdwy 7.30pm
Speaker:
The Right Hon. Michael Gove MP
(former Lord Chancellor, Government Chief Whip and Secretary of State for Education)
“Tempestuous Journey – Lloyd George and the meaning of Radicalism”
Tickets: £15 (Friend/concession: £13)
(including light refreshments courtesy of Regent Garage, Criccieth www.regentgarage.com)
Sponsored by:
Mrs M George
& The Chairman of Gwynedd Council

Noson Jazz

Cadwalader’s, Stryd y Castell 7yh – 10yh
£5 (talu wrth y drws)
Bwyd, hufen ia a diodydd ar werth

Gwener 23 Mehefin Friday June 23

Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno:

Cyngerdd Coffi

Pedwarawd Baroc “CONCERTANTE”
Edward Davies & Gillian Radcliffe: feiolinau
Bronwen Naish: Cello
Helen Davies: Harpsichord
Yn cyflwyno “BAROQUE and BEYOND” gan archwilio cyfoeth o gerddoriaeth ar gyfer y grŵp hwn yn cynnwys Handel, Bach, Vivaldi, Couperin, Corelli, Mozart, JC Bach, Dvorak, Locatelli a Quantz
Festri Capel y Traeth 11.00yb ar gyfer 11.30yb
£10 yn cynnwys coffi a chacen (talu wrth y drws)

(£30 am docyn i’r 3 Cyngerdd Coffi CONCERTANTE” ac un o ddigwyddiadau eraill Cerddoriaeth yng Nghricieth yn ystod y dydd yn y Festri)

Africa Cymru

Noson o fwyd, cerdd a chân o Africa Blas o Africa efo pryd 2 gwrs gan Maggie’s Exotic Foods; dawnsio, drymio a cherddoriaeth Guinea gan NIMBA; geiriau efo Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, yn ymuno â’r beirdd a storiwyr Eric Ngalle Charles o Cameroon a George Gumisiriza o Uganda.
Gwesty’r Marîn, Cricieth 7yh

Tocynnau: £15
Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

Digwyddiad Wales PEN Cymru fel rhan o’r brosiect ffoaduriaid Adrodd yr Hanes mewn partneriaeth gyda Gŵyl Cricieth a gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru a Hub Cymru Africa

www.maggies-exotic-foods.com
www.balletnimba.org.uk

Music in Criccieth at the Festival presents:

Coffee Concert

Baroque Quartet “CONCERTANTE”
Edward Davies & Gillian Radcliffe: violins
Bronwen Naish: Cello
Helen Davies: Harpsichord
Present “BAROQUE and BEYOND”, exploring the wealth of music for this group, including Handel Bach Vivaldi Couperin Corelli Mozart JC Bach Dvorak and Locatelli and Quantz.
Capel y Traeth Vestry 11.00am for 11.30am
£10 including coffee and cake – pay at the door

(£30 for a ticket to the 3 “CONCERTANTE” Coffee Concerts plus one other daytime Vestry ‘Music in Criccieth’ event)

Africa Cymru

An evening of food, music and words from Africa A taste of Africa with a two-course meal provided by Maggie’s Exotic Foods; Guinean music, dancing and drumming from NIMBA; words as Ifor ap Glyn, National Poet of Wales, joins poet and storytellers, Eric Ngalle Charles from Cameroon and George Gumisiriza from Uganda.
Marine Hotel, Criccieth 7pm

Tickets: £15
Book early – limited numbers

A Wales PEN Cymru event as part of its Telling the Story refugee project in partnership with Criccieth Festival and supported by Literature Wales and Hub Cymru Africa, funded by Welsh Government www.maggies-exotic-foods.com www.balletnimba.org.uk

Sadwrn 24 Mehefin Saturday 24 June

Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno:

Coffi a Chabare

Festri Capel y Traeth 11.00 yb ar gyfer 11.30yb
£10 yn cynnwys coffi a chacen
– talu wrth y drws

Slam Fwyd

Y Prom
1.00yp tan 10.30yh
Diwrnod llawn o fwyd-stryd cyffrous a blasus, gwinoedd a chwrw yn ogystal â cherddoriaeth fyw, celf a chrefftau
Tocynnau: £4 (plentyn: £1)

Tân Gwyllt ysblennydd o’r Castell

oddeutu 10.30yh
Derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Music in Criccieth at the Festival presents:

“COFFEE & CABARET”

Super songstress LOWRI ANN RICHARDS plus the pianistic wizardry of MAURICE HORHUT ….an unbeatable combination in Cabaret style….
Capel y Traeth Vestry 11.00am for 11.30am
£10 including coffee and cake
– pay at the door

Food Slam

The Esplanade
1.00pm to 10.30pm
A whole day of exciting and delicious street-food, wines and beers plus live music, arts and crafts
Tickets: £4 (child: £1)

Spectacular Fireworks Display from the Castle

Approx. 10.30pm
Donations gratefully received

Sul 25 Mehefin Sunday 25 June

Gwasanaeth yr Ŵyl

Capel y Traeth, Cricieth
10.30yb
Dathliad eciwmenaidd dwyieithog dan ofal Capel Jerusalem
Pregethwr gwadd:
Y Parchedig Ddr Geraint Tudur (Bangor)

Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno:

“AMSER TE yn y GRAND HOTEL”

Mwynhewch de a chacen wrth i’r pianydd MAURICE HORHUT ail-greu awyrgych boneddigaidd “Palm Court” y Grand Hotel. Ymddangosiad arbennig…BRONWEN NAISH a’i Llif Gerddorol.
Festri Capel y Traeth 3.00yp
£10 yn cynnwys te a chacen – talu wrth y drws

Neuadd Goffa Cricieth yn cyflwyno
DEVA BRASS
Y Neuadd Goffa 2yp
£10

Cyngerdd Côr Eifionydd

Capel Y Traeth, Cricieth 7.30yh
Tocynnau: £10
ar werth yn Siop Eifionydd, Porthmadog ac wrth y drws

Festival Service

Capel y Traeth, Criccieth
10.30am
An ecumenical bilingual celebration arranged by Capel Jerusalem
Guest preacher:
The Reverend Dr. Geraint Tudur (Bangor)

Music in Criccieth at the Festival presents:

“TEATIME at the GRAND HOTEL”

Enjoy tea and cakes as pianist MAURICE HORHUT recreates around you, the genteel atmosphere of the Palm Court of Grand Hotel. Guest appearance…Bronwen Naish and her Musical Saw.
Capel y Traeth Vestry 3.00pm
£10 including tea and cakes – pay at the door

The Memorial Hall, Criccieth present
DEVA BRASS
The Memorial Hall 2pm
£10

Côr Eifionydd Concert

Capel Y Traeth, Criccieth 7.30pm
Tickets: £10
Available Siop Eifionydd, Porthmadog and at the door

Cyfeillion Busnes Business Friends

GOSTYNGIAD ar docynnau a brynir ymlaen llaw ar gyfer Darlith Goffa David Lloyd George.
Tanysgrifiad: £50
Bydd gan Gyfeillion Busnes yr hawl i gael faint fynnir o docynnau ar gyfer y Ddarlith am y pris gostyngol ac enwir eich Busnes ar restr Cyfeillion Busnes yr Ŵyl. Rhaid prynu’r tocynnau ymlaen llaw i gael y gostyngiad.

Diolch i Gyfeillion Busnes 2016

Caerwylan Hotel
Cariad Care Homes
Castle Fish & Chip Shop
D W Jones Plant Hire
Dylan’s
Gamlins inc.
William George & Son
Gwyn Thomas & Co.
Idris Jones Signwriters
Lion Hotel
Marine Hotel
Meldrum Leisure Group
Min-Y-Gaer Guest
House Poachers Restaurant
Regent Garage
Y Stiwdio
Taurus Engineering Services Ltd.
The Tea Room

DISCOUNT on tickets for purchased in advance for the David Lloyd George Memorial Lecture.
Subscription: £50.
Business Friends are entitled to purchase as many tickets as they wish for the Lecture at the discounted price and your Business will be named in the list of the Festival’s Business Friends. Tickets must be purchased in advance to obtain the discount.

Thanks to the 2016 Business Friends

Caerwylan Hotel
Cariad Care Homes
Castle Fish & Chip Shop
D W Jones Plant Hire
Dylan’s
Gamlins inc.
William George & Son
Gwyn Thomas & Co.
Idris Jones Signwriters
Lion Hotel
Marine Hotel
Meldrum Leisure Group
Min-Y-Gaer Guest House
Poachers Restaurant
Regent Garage
Y Stiwdio
Taurus Engineering Services Ltd.
The Tea Room

TOCYNNAU TICKETS

SUT I ARCHEBU TOCYNNAU
Gostyngiadau ar docynnau i rai dros 60 oed neu mewn addysg llawn amser

ARCHEBU DRWY’R POST

Llenwch y ffurflen archebu. Gwnewch eich siec yn daladwy i: Cymdeithas Gelfyddydau Criccieth, ac anfonwch hwy ynghyd ag amlen gyda stamp at Cymdeithas Gelfyddydau Criccieth d/o Dwyfor, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd LL52 0SB

lawrlwytho FFURFLEN ARCHEBU

DROS Y FFÔN

Galwch neu anfonwch neges at 07790 830 367. Cedwir y tocynnau a archebir dros y ffôn am 5 diwrnod nes y byddwn yn derbyn y taliad

ARCHEBU PERSONOL

yn Newsday, y Tea Room a Swyddfa’r Post, Stryd Fawr, Cricieth

Nodwch, os gwelwch yn dda: Ni allwn dderbyn taliadau â cherdyn. Ni fydd modd cyfnewid tocynnau, nac ad-dalu’r arian.

HOW TO BOOK YOUR TICKETS
Discounts on tickets for those aged over 60 or in full time education

POSTAL BOOKING

Complete the booking form. Make your cheque for the correct remittance payable to: Criccieth Arts Association and send the form and cheque with a stamped addressed envelope to Criccieth Arts Association c/o Dwyfor, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd LL52 0SB

download booking form

BY TELEPHONE

Call or text: 07790 830 367. Tickets booked by telephone will be held for 5 days pending receipt of your payment

PERSONAL BOOKING

at Newsday, The Tea Room and The Post Office, High Street, Criccieth

Please note: We are not able to accept Credit Card payments. Tickets cannot be exchanged or money refunded.

map lleoliad venu map

logo
logo

lawrlwytho FFURFLEN gais

DOWNLOAD application FORM

logo

Mae MYNEDIAD ar gyfer pobl anabl yn foddhaol yn y rhan fwyaf o fannau. Serch hynny, pan fyddwch yn archebu tocynnau oddi wrth y Trefnwyr byddai'n werth sôn am eich anghenion, er mwyn sicrhau sedd addas.

S: 07790 830 367
E: info@ cricciethfestival.co.uk

DYDDIADAU GŴWL 2018
16 - 24 Mehefin

Mae'r wybodaeth ar y gwefan hon yn gywir adeg ei chyhoeddi (Ebrill 2017).
Mae Trefnwyr yr Ŵyl yn mynnu'r hawl i newid unrhyw ran o'r rhaglen.

ACCESS is satisfactory in most venues for the disabled. It is advisable to check with the Organisers when placing an order, so that special needs can be met wherever possible.

M: 07790 830 367
E: info@ cricciethfestival.co.uk

2018 FESTIVAL DATES
16 - 24 June

The information in this website is correct at publication (April 2017).
The Festival Organisers reserve the right to make changes to any part of the programme.